Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ‘ik’ vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt Diwali Yoga bedoeld.

Anne Kanters
Diwali Yoga Online 
Rijksstraatweg 37-74
6574 AC Ubbergen

KVK: 09205098

Contact via: annekanters@diwaliyoga.nl

 

Artikel 2 Voorwaarden voor deelname van Diwali Yoga Online

2.1 Alle online activiteiten van Diwali Yoga Online worden aangeboden voor iedereen die interesse heeft in yoga en meditatie. Hieronder wordt verstaan: Diwali Days, Blogs, Podcasts, Visualisaties, yogalessen, meditaties, yoga nidra en alle andere vormen van yoga die Diwali Yoga Online aanbiedt. Dit geldt voor zowel theorie als praktijk.

2.2 Mijn Online aanbod is bedoeld voor iedereen die interesse heeft, beginners en gevorderden, yogadocenten, andere beroepsmatig geïnteresseerden.

2.3 Er wordt geen garantie gegeven voor het resultaat; dat is niet toetsbaar en voor iedereen anders. Het hangt af van je eigen betrokkenheid voor datgene wat je doet, je inzet, tijd en energie die eraan wordt besteed. Het resultaat is daarnaast afhankelijk van ieders mogelijkheden. 

2.4 Ten alle tijden zal ik me inspannen je zo goed mogelijk te begeleiden, ondersteunen en adviseren. Om zo een zo fijn mogelijke ervaring te bieden en resultaat te behalen.

2.5 Mocht er meer ondersteuning nodig zijn en gewenst worden en het valt niet binnen het pakket dat je hebt aangeschaft, dan kan je dit tegen onkosten dit ontvangen.

 

Artikel 3 Eigen risico

3.1 Deelname aan de activiteiten van Diwali Yoga Online is geheel voor eigen risico.

3.2 Bij twijfel overleg je eerst met je huisarts en of behandelend arts/therapeut.

3.3 Bij lichamelijke/geestelijke klachten/beperkingen/blessures/medicijngebruik altijd eerst overleggen met je huisarts.

3.4 Mocht je vragen hebben hierover, neem dan contact op met mij. Ik kijk graag met je mee naar de mogelijkheden.

 

Artikel 4 Prijzen en Betaling

4.1 De prijzen van het aanbod van de yoga activiteiten van Diwali Yoga Online staan vermeld bij het desbetreffende pakket/activiteit. 

4.2 De prijzen zijn altijd exclusief 21 % BTW.

4.3 De betaling wordt voldaan in één keer.

4.4 De prijzen/acties/aanbiedingen voor de yoga activiteiten die vermeld staan zijn altijd vrijblijvend en er kunnen geen rechten aan ontleend worden voor de toekomst.

4.5 Mocht het zo zijn dat je door omstandigheden niet in staat bent om direct te starten met je aankoop, kan je altijd later starten en volledig gebruik maken van je aankoop. Je aanbod blijft voor jou toegankelijk en beschikbaar.

4.6 Nadat je betaling is voldaan is het niet meer mogelijk je aanschaf te retourneren. 

 

Artikel 5 Eigendomsrecht Diwali Yoga Online m.b.t. het online aanbod/yoga activiteiten

5.1 Alle yoga activiteiten zoals ze worden aangeboden op Diwali Yoga Online zijn en blijven eigendom van Diwali Yoga Online. Het betreft de teksten, foto’s, blogs, podcasts, yogalessen, meditaties, visualisaties en yoga nidra’s. Alles is door mij zelf ontwikkeld, ontworpen, geschreven, opgenomen, ingesproken. 

Hierop is auteursrecht van toepassing. 

5.2 Tijdens je deelname mag je het beschikbare materiaal gebruiken. 

5.3 Het is niet toegestaan deze te delen met derden.

5.4 Opgedane kennis commercieel verkopen en/of op nemen in je eigen programma is niet toegestaan.

 

Artikel 6 Materialen en toegankelijkheid

6.1 Het streven en de intentie is het aanbod levenslang beschikbaar te houden. Maar een garantie is niet mogelijk. Mocht de beschikbaarheid door externe factoren gehinderd worden zal ik ernaar streven het materiaal over te zetten op andere URL. In dat geval zal ik je dat z.s.m. laten weten, en doen wat in mijn vermogen ligt zodat je aankoop voor je beschikbaar te blijft. Je wordt hierover op de hoogte gehouden via e-mail. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het door jou opgegeven e-mailadres. Het doorgeven van wijzigingen is jouw verantwoordelijkheid.

 

Artikel 7 Klachten en geschillen

7.1 Mocht je niet tevreden zijn over het pakket of een onderdeel ervan of de begeleiding en ondersteuning van mij, meld dit dan z.s.m. Stuur een mail naar annekanters@diwaliyoga.nl. Beschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk. Ik reageer dan z.s.m. en als je klacht gegrond is, zal ik doen wat in mijn vermogen ligt om dit op te lossen en zorgen dat je op een zo fijn mogelijke manier van je aankoop gebruik kan maken.

7.2 Een klacht die niet duidelijk is omschreven, kan ik niet in behandeling nemen.

7.3 Klachten moeten binnen 14 dagen na aankoop aan mij gemeld worden. Na deze periode kan je klacht niet meer in behandeling genomen worden en heb je geen recht meer op vervanging of herstel.

7.4 In geval van een klacht vervalt je verplichting tot betaling van je aankoop niet.

7.5 Bij eventuele geschillen wordt van zowel Diwali Yoga Online en degene die de aankoop heeft gedaan verwacht dat van beide kanten altijd eerst de geschillen in goed overleg opgelost proberen te worden.

7.6 Mocht het niet mogelijk zijn om tot overeenstemming te komen, kan er worden overgegaan tot advies van derden.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Diwali Yoga Online kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures en/of lichamelijk en/of geestelijk letsel.

8.2 Mochten er klachten ontstaan van welke aard dan ook, lichamelijk of geestelijk, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om een arts te raadplegen.

 

Artikel 9 Privacy

9.1 Met alle persoonsgegevens zal vertrouwelijk worden omgegaan. 

9.2 Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derden wanneer de wet dit voorschrijft, en of dit noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Diwali Yoga Online en de consument en kwestie; en/of dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures. 

9.3 Persoonsgegevens worden alleen verstrekt indien dit noodzakelijk is voor een accountscontrole.

9.4 Diwali Yoga Online houdt zich in alle gevallen aan de privacywet, Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

 

Artikel 10 Overig

10.1 Indien beide partijen dit schriftelijk overeengekomen zijn, kunnen de algemene voorwaarden afwijken.

10.2 Mochten er één of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden niet meer van toepassing zijn, heeft dit geen invloed op de overige algemene voorwaarden, die blijven van toepassing. 

 

Artikel 11 Toepasselijk recht 

11.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 102Wijziging/aanpassing van de algemene voorwaarden.

12.1 Diwali Yoga Online is bevoegd deze algemene voorwaarden aan te passen wanneer nodig en indien gewenst.

12.1 Indien er wijzigingen zijn zullen ze in werking treden op een van tevoren aangekondigd tijdstip.

12.3 De wijzingen worden per e-mail kenbaar gemaakt. Indien er geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzingen in werking zodra de wijzingen per e-mail zijn verstuurd.

 

Anne Kanters
Diwali Yoga Online 
Rijksstraatweg 37-74
6574 AC Ubbergen

KVK: 09205098

Contact via: annekanters@diwaliyoga.nl

 

05-09-2020